(“Dinosaur Happy, Dinosaur Sad” is from one of Quinn’s favorite books right now!) Hellooooo! I can’t believe I’m on a plane right now to Mexico… for an amazing, all-inclusive Cancun vacation… with my girlfriends… but without my family… on Mother’s Day weekend. Ooooh,…

Hey, hey! Happy FRIDAY! I’m on my way to Mexico later today for a girls’ weekend, and I seriously cannot wait. I’m actually coaching a KFIT class this morning (eek!) since Kerrie is already in Mexico (waiting for me to drink…